Kem Sakura Botanical Sensitive gi? bao nhi

Kem d??ng da cho da nh?y c?m Sakura Botanical Sensitive v?i nh?ng th?nh ph?n t? thi?n nhi?n, an to?n cho da d??c ph?n ph?i ch?nh h?ng b?i Mai H?n v?i gi? ?u ??i nh?t c?ng nhi?u ch??ng tr?nh khuy?n m?i h?p d?n.